Nowe terminy na wydanie świadectwa pracy

in
Nowe terminy na wydanie świadectwa pracy

Od 7 września wchodzą w życie zaktualizowane przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy. Świadectwo pracy musi być wydane w dniu, w którym kończy się stosunek pracy. Jedynie w przypadku, gdy wydanie świadectwa pracy w tym dniu nie jest możliwe, należy je dostarczyć pracownikowi w ciągu 7 dniu pocztą lub w inny sposób.

Dotychczas panowało powszechne przekonanie i praktyka, że świadectwo pracy należy wydać w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy. Było to przekonanie nieprawidłowe, nie mające pokrycia w przepisach. Wynikało ono po części z ewolucji przepisów w tym zakresie. Kodeks pracy zawsze wskazywał, że świadectwo pracy należy przekazać „niezwłocznie”, co było jednak bardzo nieprecyzyjnym określeniem. Przekonanie o siedmiodniowym terminie wydania świadectwa brało się z obowiązującego do końca 2016r. rozporządzenia ministra w sprawie trybu wydawania świadectw, które wskazywało ten termin w przypadku, gdy wydanie świadectwa niezwłocznie nie było możliwe. Nowe, obowiązujące od 2017r. rozporządzenie wskazywało już wprost, że określenie „niezwłocznie” oznacza dzień rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Od tamtej pory Inspektorzy Pracy zwracali uwagę na konieczność wydania świadectwa w tym terminie, ale nie nakładali mandatów za nieterminowe wydanie świadectwa, bowiem w katalogu wykroczeń przewidziana była kara tylko za „niewydanie” świadectwa pracy. Począwszy od 7 września dokonano również zmiany w tym zakresie, tak więc teraz wykroczeniem, podlegającym grzywnie od 1000 do 30000zł, będzie „niewydanie w terminie” świadectwa pracy.

Zwracamy również uwagę, że w przypadku, gdy umowa wygasa lub rozwiązuje się w dniu wolnym od pracy (np. w sobotę), to nie można wydać świadectwa wcześniej (np. w piątek). W takim wypadku zachodzi wspomniana w przepisach obiektywna przyczyna, dla której świadectwo nie mogło być wydane w dniu rozwiązania stosunku pracy, wówczas świadectwo wydajemy pocztą lub w inny sposób, w terminie 7 dni. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku umów z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, który zawsze kończy się w sobotę.

Jesteśmy przekonani, że niewydawanie świadectwa pracy w terminie stanie się równie popularną przyczyną nakładania przez Inspekcje Pracy mandatów, jak brak badań lekarskim i szkoleń BHP. Dlatego prosimy o bardzo restrykcyjne stosowanie się do tych przepisów.

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwa × trzy =